Link tải bộ cài Windows nguyên gốc iso 32bit và 64 bit - Link Google Drive và Onedrive

Chia sẻ link Google Drive và OneDrive để download bộ cài Windows nguyên gốc để giúp bạn dễ dàng lựa chọn phiên bản gói cài đặt Windows phù hợp với nhu cầu của mình để tải xuống và sử dụng.


download bộ cài đặt Windows nguyên gốc từ MSDN ISO full version x64 và x86

Bài viết này sẽ tổng hợp bộ cài win nguyên gốc 32bit và 64bit của Windows 11, 10, 8, 7, XP và bao gồm cả Windows Server. Bạn có thể tạo usb cài Win tất cả các phiên bản chỉ với một usb nhỏ gọn bằng phần mềm USB HDD BOOT


HƯỚNG DẪN
Để download từ các link Google Drive không bị hạn chế quyền truy cập, bạn hãy Đăng ký thành viên

Download Windows 11 Insider Preview Version 21H2 build 22000.132


Download Windows 11 Insider Preview Version 21H2 build 22000.51
 • Link Google Drive: en_windows_11_version_21h2_build_22000.51_insider_preview.iso
 • Link OneDrive: en_windows_11_version_21h2_build_22000.51_insider_preview.iso


 • Download Windows 10 Consumer Editions (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 22H2 - 32bit (x86)
 • Link OneDrive: en-us_windows_10_consumer_editions_version_22h2_x86_dvd_90883feb.iso


 • Download Windows 10 Consumer Editions (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 22H2 - 64bit (x64)
 • Link OneDrive: us_windows_10_consumer_editions_version_22h2_x64_dvd_8da72ab3.iso


 • Download Windows 10 Business Editions (Pro/Enter/Edu) Version 22H2 - 32bit (x86)
 • Link OneDrive: en-us_windows_10_business_editions_version_22h2_x86_dvd_186a68c3.iso


 • Download Windows 10 Business Editions (Pro/Enter/Edu) Version 22H2 - 64bit (x64)
 • Link OneDrive: en-us_windows_10_business_editions_version_22h2_x64_dvd_8cf17b79


 • Download Windows 10 IoT Enterprise Editions Version 22H2 - 64bit (x64)
  >
 • Link OneDrive: Đang cập nhật link


 • Download Windows 10 Consumer Editions (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 21H1 - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_consumer_editions_version_21h1_x86_dvd_68cee121.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_consumer_editions_version_21h1_x86_dvd_68cee121.iso


 • Download Windows 10 Consumer Editions (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 21H1 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_consumer_editions_version_21h1_x64_dvd_540c0dd4.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_consumer_editions_version_21h1_x64_dvd_540c0dd4.iso


 • Download Windows 10 Business Editions (Pro/Enter/Edu) Version 21H1 - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_business_editions_version_21h1_x86_dvd_1495793c.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_business_editions_version_21h1_x86_dvd_1495793c.iso


 • Download Windows 10 Business Editions (Pro/Enter/Edu) Version 21H1 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_business_editions_version_21h1_x64_dvd_ec5a76c1.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_business_editions_version_21h1_x64_dvd_ec5a76c1.iso


 • Download Windows 10 IoT Enterprise Editions Version 21H1 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_iot_enterprise_version_21h1_x64_dvd_979c6901.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_iot_enterprise_version_21h1_x64_dvd_979c6901.iso


 • Download Windows 10 IoT Enterprise Editions Version 21H1 - arm64
 • Link Google Drive: en_windows_10_iot_enterprise_version_21h1_arm64_dvd_683f356f.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_iot_enterprise_version_21h1_arm64_dvd_683f356f.iso


 • Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 2004 Build 19042.508 - 20 September 2020 Update - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_consumer_editions_version_20h2_x86_dvd_ea9a9e3f.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_consumer_editions_version_20h2_x86_dvd_ea9a9e3f.iso


 • Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 2004 Build 19042.508 - 20 September 2020 Update - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_consumer_editions_version_20h2_x64_dvd_ab0e3e0a.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_consumer_editions_version_20h2_x64_dvd_ab0e3e0a.iso


 • Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 2004 Build 19042.508 - 20 September 2020 Update - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_business_editions_version_20h2_x86_dvd_fae4084e.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_business_editions_version_20h2_x86_dvd_fae4084e.iso


 • Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 2004 Build 19042.508 - 20 September 2020 Update - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_business_editions_version_20h2_x64_dvd_4788fb7c.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_business_editions_version_20h2_x64_dvd_4788fb7c.iso


 • Download Download Windows 10 IoT Enterprise Version 2004 Build 19042.508 - 20 September 2020 Update - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_iot_enterprise_version_20h2_x64_dvd_c6ef5325.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_iot_enterprise_version_20h2_x64_dvd_c6ef5325.iso


 • Download Windows 10 IoT Enterprise Version 2004 Build 19042.508 - 20 September 2020 Update - arm64
 • Link Google Drive: en_windows_10_iot_enterprise_version_20h2_arm64_dvd_fe0947da.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_iot_enterprise_version_20h2_arm64_dvd_fe0947da.iso


 • Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 2004 Build 19041.450 - July 2020 Update - 32bit (86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_consumer_editions_version_2004_updated_aug_2020_x86_dvd_8ffb102e.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_consumer_editions_version_2004_updated_aug_2020_x86_dvd_8ffb102e.iso


 • Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 2004 Build 19041.450 - July 2020 Update - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_consumer_editions_version_2004_updated_aug_2020_x64_dvd_bbdef22a.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_consumer_editions_version_2004_updated_aug_2020_x64_dvd_bbdef22a.iso


 • Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 2004 Build 19041.450 - July 2020 Update - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_business_editions_version_2004_updated_aug_2020_x86_dvd_d1784dbf.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_business_editions_version_2004_updated_aug_2020_x86_dvd_d1784dbf.iso


 • Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 2004 Build 19041.450 - July 2020 Update - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_business_editions_version_2004_updated_aug_2020_x64_dvd_bed76002.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_business_editions_version_2004_updated_aug_2020_x64_dvd_bed76002.iso


 • Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 1909 Build 18363.778 - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_consumer_editions_version_1909_updated_april_2020_x86_dvd_e0d15288.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_consumer_editions_version_1909_updated_april_2020_x86_dvd_e0d15288.iso


 • Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 1909 Build 18363.778 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_consumer_editions_version_1909_updated_april_2020_x64_dvd_aa12b363.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_consumer_editions_version_1909_updated_april_2020_x64_dvd_aa12b363.iso


 • Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 1909 Build 18363.778 - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_business_editions_version_1909_updated_april_2020_x86_dvd_fc3a86d1.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_business_editions_version_1909_updated_april_2020_x86_dvd_fc3a86d1.iso


 • Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 1909 Build 18363.778 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_business_editions_version_1909_updated_april_2020_x64_dvd_aa945e0d.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_business_editions_version_1909_updated_april_2020_x64_dvd_aa945e0d.iso


 • Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 1903 Build 18362.295 - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_consumer_editions_version_1903_updated_aug_2019_x86_dvd_48dcd956.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_consumer_editions_version_1903_updated_aug_2019_x86_dvd_48dcd956.iso


 • Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 1903 Build 18362.295 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_consumer_editions_version_1903_updated_aug_2019_x64_dvd_3946308c.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_consumer_editions_version_1903_updated_aug_2019_x64_dvd_3946308c.iso


 • Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 1903 Build 18362.295 - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_business_editions_version_1903_updated_aug_2019_x86_dvd_3956a234.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_business_editions_version_1903_updated_aug_2019_x86_dvd_3956a234.iso


 • Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 1903 Build 18362.295 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_business_editions_version_1903_updated_aug_2019_x64_dvd_f50487e6.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_business_editions_version_1903_updated_aug_2019_x64_dvd_f50487e6.iso


 • Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 1809 Build 17763.615 - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_consumer_editions_version_1809_updated_july_2019_x86_dvd_e3149e55.iso
 • Link OneDrive: Đang cập nhật


 • Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 1809 Build 17763.615 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_consumer_editions_version_1809_updated_july_2019_x64_dvd_3c496b49.iso
 • Link OneDrive: Đang cập nhật


 • Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 1809 Build 17763.615 - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_business_editions_version_1809_updated_july_2019_x86_dvd_6f952675.iso
 • Link OneDrive: Đang cập nhật


 • Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 1809 Build 17763.615 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_business_editions_version_1809_updated_july_2019_x64_dvd_71744126.iso
 • Link OneDrive: Đang cập nhật


 • Download Windows 10 Enterprise 2019 LTSC Version 1809 - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x86_dvd_97449f83.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x86_dvd_97449f83.iso


 • Download Windows 10 Enterprise 2019 LTSC Version 1809 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_74865958.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_74865958.iso


 • Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 1803 Build 17134.228 - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_consumer_edition_version_1803_updated_aug_2018_x86_dvd_454b0be7.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_consumer_edition_version_1803_updated_aug_2018_x86_dvd_454b0be7.iso


 • Download Windows 10 Consumer (S/SL/Home/Pro/Edu) Version 1803 Build 17134.228 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_consumer_edition_version_1803_updated_aug_2018_x64_dvd_f2764cf8.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_consumer_edition_version_1803_updated_aug_2018_x64_dvd_f2764cf8.iso


 • Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 1803 Build 17134.228 - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_business_edition_version_1803_updated_aug_2018_x86_dvd_69a0bb10.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_business_edition_version_1803_updated_aug_2018_x86_dvd_69a0bb10.iso


 • Download Windows 10 Business (Pro/Enter/Edu) Version 1803 Build 17134.228 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_business_edition_version_1803_updated_aug_2018_x64_dvd_5d7e729e.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_business_edition_version_1803_updated_aug_2018_x64_dvd_5d7e729e.iso


 • Download Windows 10 Single Language Version 1607 Build 14393.0 - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: Win10_1607_SingleLang_English_x32.iso
 • Link OneDrive: Win10_1607_SingleLang_English_x32.iso


 • Download Windows 10 Single Language Version 1607 Build 14393.0 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: Win10_1607_SingleLang_English_x64.iso
 • Link OneDrive: Win10_1607_SingleLang_English_x64.iso


 • Download Windows 10 Education Version 1607 Build 14393.0 - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9055803.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9055803.iso


 • Download Windows 10 Education Version 1607 Build 14393.0 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9055880.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_education_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9055880.iso


 • Download Windows 10 Enterprise Version 1607 Build 14393.0 - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9060097.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9060097.iso


 • Download Windows 10 Enterprise Version 1607 Build 14393.0 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9054264.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_enterprise_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9054264.iso


 • Download Windows 10 Enterprise 2016 LTSB Version 1607 Build 14393.0 - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x86_dvd_9060010.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x86_dvd_9060010.iso


 • Download Windows 10 Enterprise 2016 LTSB Version 1607 Build 14393.0 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x64_dvd_9059483.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_enterprise_2016_ltsb_x64_dvd_9059483.iso


 • Download Windows 10 Multiple (Pro + Home) Version 1607 Build 14393.0 - 32bit (x86)
 • Link Google Drive: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9053863.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jul_2016_x86_dvd_9053863.iso


 • Download Windows 10 Multiple (Pro + Home) Version 1607 Build 14393.0 - 64bit (x64)
 • Link Google Drive: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9058187.iso
 • Link OneDrive: en_windows_10_multiple_editions_version_1607_updated_jul_2016_x64_dvd_9058187.iso


 • Download Windows 8.1 Update 3 Single Language - 32bit (x86) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8.1_with_update_singlelang_x86.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8.1_with_update_singlelang_x86.iso


 • Download Windows 8.1 Update 3 Single Language - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8.1_with_update_singlelang_x64.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8.1_with_update_singlelang_x64.iso


 • Download Windows 8.1 Update 3 Enterprise - 32bit (x86) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_6050710.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_6050710.iso


 • Download Windows 8.1 Update 3 Enterprise - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_6054382.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_6054382.iso


 • Download Windows 8.1 Update 3 Pro VL - 32bit (x86) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_6050918.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_6050918.iso


 • Download Windows 8.1 Update 3 Pro VL - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_6050880.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_6050880.iso


 • Download Windows 8.1 Update 3 Pro + Home - 32bit (x86) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051550.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051550.iso


 • Download Windows 8.1 Update 3 Pro + Home - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.iso


 • Download Windows 8.1 Professional - 32bit (x86) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8.1_professional_editions_x86.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8.1_professional_editions_x86.iso


 • Download Windows 8.1 Professional - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8.1_professional_editions_x64.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8.1_professional_editions_x64.iso


 • Download Windows 8.1 Enterprise - 32bit (x86) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8.1_enterprise_editions_x86.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8.1_enterprise_editions_x86.iso


 • Download Windows 8.1 Enterprise - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8.1_enterprise_editions_x64.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8.1_enterprise_editions_x64.iso


 • Download Windows 8.1 AIO 32bit & 64bit ( 8in1 )
 • Link Google Drive: en_windows_8.1_aio_8in1_x64_x86.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8.1_aio_8in1_x64_x86.iso


 • Download Windows 8 Enterprise - 32bit (x86) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso


 • Download Windows 8 Enterprise - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso


 • Download Windows 8 Pro + Home - 32bit (x86) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso


 • Download Windows 8 Pro + Home - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8_x64_dvd_915440.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8_x64_dvd_915440.iso


 • Download Windows 8 Pro VL - 32bit (x86) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso


 • Download Windows 8 Pro VL - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso


 • Download Windows 8 AIO 32bit & 64bit ( 16in1 )
 • Link Google Drive: en_windows_8_aio_x64_x86_16in1.iso
 • Link OneDrive: en_windows_8_aio_x64_x86_16in1.iso


 • Download Windows 7 Home Premium - 32bit (x86) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_676701.iso
 • Link OneDrive: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_676701.iso


 • Download Windows 7 Home Premium - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676549.iso
 • Link OneDrive: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676549.iso


 • Download Windows 7 Professional - 32bit (x86) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_677056.iso
 • Link OneDrive: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_677056.iso


 • Download Windows 7 Professional - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_676939.iso
 • Link OneDrive: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_676939.iso


 • Download Windows 7 Ultimate - 32bit (x86) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso
 • Link OneDrive: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso


 • Download Windows 7 Ultimate - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
 • Link OneDrive: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso


 • Download Windows 7 Enterprise - 32bit (x86) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710.iso
 • Link OneDrive: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710.iso


 • Download Windows 7 Enterprise - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651.iso
 • Link OneDrive: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651.iso


 • Download Windows 7 AIO 32bit & 64bit ( 9in1 )
 • Link Google Drive: en_windows_7_aio_x64-x86_9in1.iso
 • Link OneDrive: en_windows_7_aio_x64-x86_9in1.iso


 • Download Windows 7 Professional + Ultimate 32bit ( Đã tích hợp driver usb 3.0 )
 • Link Google Drive: en_windows_7_pro-ultimate_x86_driver_usb_3.0.iso
 • Link OneDrive: en_windows_7_pro-ultimate_x86_driver_usb_3.0.iso


 • Download Windows 7 Professional + Ultimate 32bit ( Đã tích hợp driver usb 3.0 )
 • Link Google Drive: en_windows_7_pro-ultimate_x64_driver_usb_3.0.iso
 • Link OneDrive: en_windows_7_pro-ultimate_x64_driver_usb_3.0.iso


 • Download Windows Server 2003 R2 Standard SP2 CD 1 - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_with_sp2_cd1_x13-05757.iso
 • Link OneDrive: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_with_sp2_cd1_x13-05757.iso


 • Download Windows Server 2003 R2 Standard SP2 CD 2 - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_with_sp2_cd2_x13-68587.iso
 • Link OneDrive: en_win_srv_2003_r2_standard_x64_with_sp2_cd2_x13-68587.iso


 • Download Windows Server 2003 R2 Enterprise SP2 CD 1 - MSDN
 • Link Google Drive: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_cd1_X13-06188.iso
 • Link OneDrive: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_cd1_X13-06188.iso


 • Download Windows Server 2003 R2 Enterprise SP2 CD 2 - MSDN
 • Link Google Drive: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_cd2_X13-68588.iso
 • Link OneDrive: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_cd2_X13-68588.iso


 • Download Windows Server 2003 Enterprise SP1 - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_server_2003_with_sp1_enterprise.iso
 • Link OneDrive: en_windows_server_2003_with_sp1_enterprise.iso


 • Download Windows Server 2008 Storage - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_storage_server_2008_embedded_basic_standard_enterprise_workgroup_dvd_x64_x15-49574.iso
 • Link OneDrive: en_windows_storage_server_2008_embedded_basic_standard_enterprise_workgroup_dvd_x64_x15-49574.iso


 • Download Windows Server 2008 Multiple - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_server_2008_x64_dvd_x14-26714.iso
 • Link OneDrive: en_windows_server_2008_x64_dvd_x14-26714.iso


 • Download Windows Server 2008 Essential Business - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_disc_4_windows_essential_business_server_2008_messaging_server_x64_dvd_x14-73703.iso
 • Link OneDrive: en_disc_4_windows_essential_business_server_2008_messaging_server_x64_dvd_x14-73703.iso


 • Download Windows Server 2008 R2 Storage - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_server_install_disc_windows_storage_server_2008_r2_essentials_x64_dvd_658486.iso
 • Link OneDrive: en_server_install_disc_windows_storage_server_2008_r2_essentials_x64_dvd_658486.iso


 • Download Windows Server 2008 R2 Multiple - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_server_2008_r2_with_sp1_x64_dvd_617601.iso
 • Link OneDrive: en_windows_server_2008_r2_with_sp1_x64_dvd_617601.iso


 • Download Windows Server 2008 R2 Hyper-V - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_server_2008_r2_with_sp1_x64_dvd_617601.iso
 • Link OneDrive: en_windows_server_2008_r2_with_sp1_x64_dvd_617601.iso


 • Download Windows Server 2012 Storage - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_server_2012_storage_server_and_foundation_x64_dvd_915793.iso
 • Link OneDrive: en_windows_server_2012_storage_server_and_foundation_x64_dvd_915793.iso


 • Download Windows Server 2012 Standard + Datacenter - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_server_2012_x64_dvd_915478.iso
 • Link OneDrive: en_windows_server_2012_x64_dvd_915478.iso


 • Download Windows Server 2012 Essentials - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_server_install_disc_windows_server_2012_essentials_x64_dvd_1022281.iso
 • Link OneDrive: en_server_install_disc_windows_server_2012_essentials_x64_dvd_1022281.iso


 • Download Windows Server 2012 Hyper-V - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_microsoft_hyper-v_server_2012_x64_dvd_915600.iso
 • Link OneDrive: en_microsoft_hyper-v_server_2012_x64_dvd_915600.iso


 • Download Windows Server 2012 R2 Storage - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_storage_server_2012_r2_windows_server_2012_r2_foundation_with_update_x64_dvd_6052810.iso
 • Link OneDrive: en_windows_storage_server_2012_r2_windows_server_2012_r2_foundation_with_update_x64_dvd_6052810.iso


 • Download Windows Server 2012 Standard + Datacenter - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_server_2012_r2_with_update_x64_dvd_6052708.iso
 • Link OneDrive: en_windows_server_2012_r2_with_update_x64_dvd_6052708.iso


 • Download Windows Server 2012 R2 Essentials - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_server_2012_r2_essentials_with_update_x64_dvd_6052824.iso
 • Link OneDrive: en_windows_server_2012_r2_essentials_with_update_x64_dvd_6052824.iso


 • Download Windows Server 2012 R2 Hyper-V - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_microsoft_hyper-v_server_2012_r2_debug_checked_x64_dvd_2708216.iso
 • Link OneDrive: en_microsoft_hyper-v_server_2012_r2_debug_checked_x64_dvd_2708216.iso


 • Download Windows Server 2016 Standard + Datacenter - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_server_2016_updated_feb_2018_x64_dvd_11636692.iso
 • Link OneDrive: en_windows_server_2016_updated_feb_2018_x64_dvd_11636692.iso


 • Download Windows Server 2016 Storage - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_storage_server_2016_updated_feb_2018_x64_dvd_11636738.iso
 • Link OneDrive: en_windows_storage_server_2016_updated_feb_2018_x64_dvd_11636738.iso


 • Download Windows Server 2016 Essentials - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_server_2016_essentials_updated_feb_2018_x64_dvd_11637999.iso
 • Link OneDrive: en_windows_server_2016_essentials_updated_feb_2018_x64_dvd_11637999.iso


 • Download Windows Server 2016 Hyper-V - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_microsoft_hyper-v_server_2016_updated_feb_2018_x64_dvd_11636751.iso
 • Link OneDrive: en_microsoft_hyper-v_server_2016_updated_feb_2018_x64_dvd_11636751.iso


 • Download Windows Server 2019 Standard - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_server_2019_x64_dvd_3c2cf1202.iso
 • Link OneDrive: en_windows_server_2019_x64_dvd_3c2cf1202.iso


 • Download Windows Server 2019 Essentials - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_server_2019_essentials_x64_dvd_70296902.iso
 • Link OneDrive: en_windows_server_2019_essentials_x64_dvd_70296902.iso


 • Download Windows Server 2019 Datacenter, Standard - July 2020 Update - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_windows_server_version_2004_updated_june_2020_x64_dvd_59966277.iso
 • Link OneDrive: en_windows_server_version_2004_updated_june_2020_x64_dvd_59966277.iso


 • Download Windows Server Version 2004 - Datacenter, Standard - 64bit (x64) - MSDN
 • Link Google Drive: en_window_server_version_20h2_x64_dvd_a932282f.iso
 • Link OneDrive: en_window_server_version_20h2_x64_dvd_a932282f.iso


 • Nếu bạn phát hiện link tải về bị hỏng, vui lòng thông báo cho tôi biết ở nhận xét phía dưới, xin cảm ơn.

  7 Nhận xét

  1. link die hết rồi ad ơi

   Trả lờiXóa
   Trả lời
   1. Cám ơn bạn đã báo link hỏng. Tuy nhiên, mình vừa check thì link vẫn ok nhé.

    Xóa
  2. link win 10 aio chậm quá admin ơi

   Trả lờiXóa
   Trả lời
   1. Link Fshare muốn tải nhanh thì nâng cấp vip thôi bạn ơi

    Xóa
  3. không cì được tiếng trung :((

   Trả lờiXóa
  4. Carm ơn tác giả, bài viết rất hữu ích

   Trả lờiXóa
  5. win 11 này cài cho máy k hỗ trợ w11 có bị báo lỗi k ad

   Trả lờiXóa

  Đăng nhận xét

  Mới hơn Cũ hơn